1961 – 1962

1961

x.1 הונהגה שיטת הנקודות בחלוקת מצרכים
14.7 הוכנס מקרר לגלידה למטבח (למכירה לחברים)
1.9 התחלת הרחבת המטבח
קטיף ראשון של כותנה בעזרת קטפת
10.9 המרפאה עוברת למקומו החדש
x.12 טורנדו” בחצור. נזקים רבים במבנים בכל אזורי הקבוץ
22.12 הוחלט להעסיק – זמנית – שכירים במשק

1962

6.2 פרס לפלחים שלנו על יבול של 300 ק”ג חיטה לדונם
x.3 מאכלסים שיכון ותיקים ד’
18.5 בני “ארנים” התקבלו לחברות
x.6 בני “אילה” מסיימים את המוסד: מחזור ראשון של המוסד המקומי
20.7 מתרכז בקבוץ גרעין “אלה” (חצור/חיפה/ירושלים)
10.8 מטבח ילדים עובר למקומו הקבוע
השקיה ראשונה מבריכת הביוב
14.9 הגיע המעמיס החדש לפרדס
פרס ראשון איזורי לצוות ההשקיה
x.11 נרכשה דירה בת”א – ברח’ בן יהודה
x.12 הושלמה התוספת למטבח (מחסנים/חדר קירור/מ’ ילדים/רמפה)

חזרה לכרוניקה

css.php